SGK 60 Sosyal Güvenlik Uzmanı Alımı Yapıyor

SGK 60 Sosyal Güvenlik Uzmanı Alımı Yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere toplamda 60 kişinin işe alımlarının yapacağı bildirildi. Uzman yardımcı alımlarına ilişkin başvuru süresinin ise 03 Ekim ile 12 Ekim arasında yapılacağı bilgisi verildi. Özellikle Sosyal Güvenlik Uzman personel alımı ile ilgili olarak hazırlanan özel alımlar için yapılacak başvurularda aranılan kriterler ise aşağıda yazıldığı şartlar ile belirlenmiştir. Yapılacak başvurular için elektronik ortam kullanılacak. Sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinden alınan başvurular için http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

ARANAN KRİTERLER

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türleri itibariyle 80 ve üzeri puan almış olmak.
 4. Geçerliliği devam eden (5 yıl) YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
 5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

 

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI PERSONELİ İŞ BAŞVURUSU

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar dahil), sözlü sınava çağırılacaktır.

BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 03 – 12 Ekim 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır

b) Başvuru formu doldurulduktan sonra kaydedip çıktısı alınacaktır. Adayların başvurusu Başkanlığımızca onaylanana kadar form üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Onaylama işleminden sonra güncelleme yapılamayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS ve YDS puanları ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

e) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

 1. f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte YDS dışında eş değerliği olan bir yabancı dil sınavına ait puanı olan adaylar belgelerini elden veya posta yoluyla Başkanlığımıza iletilecektir. Bu adayların bilgileri forma Başkanlığımızca işlenecektir.

SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Elektronik ortamda doldurulan ve çıktısı alınarak imzalanan Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.
 • Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.
 1. a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 17 Ekim 2016 tarihinde KURUMUN internet sitesinden ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
 2. b) Diploma vd. belgelerin fotokopileri, aslı getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.
 3. c) İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır. Başvurunun son günü (27 Ekim 2016) saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylar, Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 1. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 2. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 3. d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. e) Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Avcılar escort Şirinevler bayan escort Şişli escort bayan