MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Makina ve Kimya Enstitüsü (MKE) tarafından alımlarının yapılacağı müfettiş yardımcılığı sınavı için hazırlanan ilanlar e duyurularda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. İnternet sitesinden yaptıkları duyuru ile birlikte MKE memur alımları için yapılacak sınav bilgileri şu şekildedir;

Sınavı Açan Birim ve Adresi: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 – ANKARA

Görev Merkezi: ANKARA

Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi.

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar.

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan

Kamu Personeli Seçme Sınavları

SINAV TARİHi VE YERİ

 • Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 (Yüz) kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.
 • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır
 • Çoktan seçmeli olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
 • Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ekim 2016 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında tek oturum olarak, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sok. Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat 5 06500 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır.
 • Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün www.mkek.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.
 • Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini, yazılı sınava katılmaya hak kazandıklarının ilanından itibaren 21 Ekim 2016 tarihi saat 17.30’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 23 Ekim 2016 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ya da pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
 • Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek ve ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

– ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış olmak.

– Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya elverişli olmak.

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

– Yazılı sınavın açıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar).

SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

– Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayacak, 23/09/2016 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

– Başvurular, “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından indirilmek suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23/09/2016 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı örneği, Özgeçmiş Formu ve son altı ay içinde çekilmiş (4,5×6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır).

SINAV KONULARI

 1. a) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,

3 / 4

2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,

3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi,

4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi,

5) Ticari Hesap ve Mali Cebir,

 1. b) İktisat:

1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri,

2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi,

3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası,

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret,

 1. c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları,

2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları,

ç) Hukuk:

1) Borçlar Hukuku (Türk Borçlar Kanunu Birinci Kısım),

2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç),

3) İş Hukuku (İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu),

4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya ilişkin Hükümleri),

5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler),

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Avcılar escort Şirinevler bayan escort Şişli escort bayan