Home / Güncel Haberler / KPSS İLK OTURUM SORU VE CEVAPLAR

KPSS İLK OTURUM SORU VE CEVAPLAR

 

GÖRSEL OLARAK GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Meclis başkanı Kâtip üyeler İdare amirleri Anayasa Komisyonu başkanı Meclis başkanvekilleri 1982 Anayasası’na göre Yargıtay cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden belirleyeceği kaç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilir? 3 4 5 6 7

I. Cumhurbaşkanı

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte biri tutarındaki üyeler

III. Bakanlar Kurulu

IV. Ana muhalefet partisi Meclis grubu

 

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri, kanunların şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkına sahiptir? Yalnız I I ve II I ve III I, II ve III II, III ve IV 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) 3. A) B) C) D) E) Türk idare hukukunda aşağıdakilerden hangisi Danıştayın görevleri arasında yer almaz? Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesi hususunda görüş bildirmek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirmek Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek Tüzük tasarılarını incelemek Memurların görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hakkında disiplin soruşturması açılan memur için soruşturmanın her aşamasında bu tedbire başvurulabilir. Görevden uzaklaştırma kararı vermeye yalnızca mahkeme yetkilidir. Görevinden uzaklaştırılan memurlara bu süre içinde aylıklarının 2/3’ü ödenir. Hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararı kaldırılan memurun görevden uzakta geçirdiği süre, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde dikkate alınır. Görevden uzaklaştırmanın bir ceza kovuşturması icabından olduğu hâllerde ilgilinin durumu, her iki ayda bir incelenerek göreve dönüp dönmemesi hakkında bir karar verilir. 4. A) B) C) D) E) 5. A) B) C) D) E) 1 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB I. İdari işlemin değiştirilmesi II. İdari işlemin geri alınması III. İdari işlemin gerekçesinin bildirilmesi IV. İdari işlemin askıya alınması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, idari dava açılmadan önce yukarıdaki taleplerden hangileriyle ilgili olarak üst makama yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur? I ve II I ve III II ve III II ve IV III ve IV İdari yargılama hukukunda ivedi yargılama usulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dava açma süresi otuz gündür. Yürütmenin durdurulması talebi üzerine verilen karara itiraz süresi kısaltılmıştır. Kanun yoluna başvuru süresi kısaltılmıştır. Davanın karara bağlanabileceği süre sınırlandırılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun üst makamlara başvurmayı düzenleyen 11. maddesi hükümleri uygulanmaz. 6. A) B) C) D) E) 7. A) B) C) D) E) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre tekerrürle ilgili olarak, I. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, daha önce işlenmiş bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir hapis veya adli para cezası mahkûmiyeti bulunmalıdır. II. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için mahkûmiyete konu ceza infaz edilmiş olmalıdır. III. Tekerrür hükümleri, kasten işlenen suçlarla taksirle işlenen suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında uygulanmaz. IV. Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I ve II I ve III II ve III II ve IV II, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer almaz? Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme Askerî Ceza Kanunu Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden biri değildir? Suçtan kendisinin zarar görmüş olması Aynı davada daha önceden sanığın müdafiliğini üstlenmiş olması Sanığın, hâkimin eski eşi olması Dava konusu olayın gerçekleştiği sırada orada bulunması Sanığın, kayın hısımlığından hâkimin üstsoyu olması 8. A) B) C) D) E) 9. A) B) C) D) E) 10. A) B) C) D) E) 2 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, eski hâle getirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eski hâle getirme isteminin kabul edilebilmesi için kişinin, bir süreyi kusuru olmaksızın geçirmiş olması gerekir. Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde verilmelidir. Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz ancak mahkeme, yerine getirmeyi erteleyebilir. Eski hâle getirme isteminin kabulüne ve reddine ilişkin kararlar kesindir. Eski hâle getirme dilekçesi, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. Adli kontrol tedbirine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir tutuklama nedeninin ve kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekir. Adli kontrole ilişkin kararlara itiraz edilemez. Adli kontrol altında geçen süre, kural olarak şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde cumhuriyet savcısı adli kontrol kararı verebilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda adli kontrol tedbiri kapsamında öngörülen yükümlülükler örnek olarak sayılmıştır, şüpheli veya sanık hakkında duruma uygun başka bir yükümlülüğe karar verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi mutlak hak türlerinden biri değildir? İntifa hakkı Oturma hakkı Alım hakkı Taşınır rehni Velayet hakkı 11. A) B) C) D) E) 12. A) B) C) D) E) 13. A) B) C) D) E) Çalışmak için Fransa’ya giden A’dan uzun yıllardır hiçbir haber alınamamıştır. A’nın eşi E, A hakkında gaiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmuştur. Buna göre, I. A hakkında gaiplik kararı istenebilmesi için A’dan son haber alma tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olmalıdır. II. Gaiplik kararı verilmesi hâlinde bu karar geriye etkili olarak hüküm ifade edeceğinden A, son haber alındığı günden itibaren gaip olmuş sayılır. III. Gaiplik kararı verilmesi hâlinde A ile E arasındaki evlilik kendiliğinden sona erer. ifadelerinden hangileri yanlıştır? Yalnız I Yalnız III I ve II I ve III II ve III A, sevgililer gününde B’nin yapmış olduğu evlenme teklifini kabul etmiş ancak B, bir yılın sonunda evlilik hazırlıklarının zorluklarına dayanamayarak A’dan ayrılmıştır. Buna göre A ve B’nin ayrılmalarıyla ilgili olarak, I. A ve B’nin nişanlılığı tek taraflı irade beyanı ile sona ermiştir. II. A’nın manevi tazminat talep edebilmesi için B’nin kusurlu olması gerekir. III. A’nın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler, vermiş oldukları alışılmışın dışında kalan hediyelerin geri verilmesini B’den talep edebilirler. IV. A, nişanın bozulmasında kusurlu olduğunu düşündüğü B’den uygun bir maddi tazminat talep edebilir ancak A’nın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler talep edemezler. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız I I ve III I, II ve III II, III ve IV I, II, III ve IV 14. A) B) C) D) E) 15. A) B) C) D) E) 3 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Aşağıdakilerden hangisi, sadece miras sözleşmesi ile yapılabilen maddi anlamda ölüme bağlı tasarruftur? Mirastan feragat Mirasçılıktan çıkarma Yedek mirasçı atama Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama Vakıf kurma Şule, kuzeni Ayça’nın mezuniyetinde giydiği elbiseyi gizlice dolabından almış ancak bu yaptığından üç gün sonra çok pişman olmuştur. Şule, durumu Ayça’ya anlatmış ve elbiseyi akşam okul çıkışı kendisine bırakacağını söylemiştir. Ayça ise elbiseyi getirmesine gerek olmadığını, onu kendisine hediye ettiğini söylemiştir. Bu olayda Şule, elbisenin zilyetliğini hangi yolla kazanmıştır? Kısa elden teslim Zilyetliğin havalesi Hükmen teslim Araçların teslimi Teslim I. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmaması II. Borçlunun, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olması III. Alacaklının, dava veya def’i yoluyla mahkemeye başvurması IV. Borçlunun, borcunu ikrar etmesi Yukarıdakilerden hangileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda zaman aşımını durduran hâller arasında sayılmamıştır? Yalnız I I ve II I ve III II ve IV III ve IV 16. A) B) C) D) E) 17. A) B) C) D) E) 18. A) B) C) D) E) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre hâkim, karar verme sırasında bedensel zararın kapsamını tam olarak belirleyemiyorsa tazminat hükmünü değiştirme yetkisini kararın kesinleşmesinden başlayarak en fazla ne kadarlık süre için saklı tutabilir? 6 ay 1 yıl 2 yıl 5 yıl 10 yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Alacaklı, borçluların hepsinden borcun tamamının ifasını isteyebilir. Alacaklı, borçluların birinden borcun bir kısmının ifasını isteyebilir. Kanun veya sözleşme ile aksi belirlenmedikçe borçlulardan biri, kendi davranışıyla diğer borçluların durumunu ağırlaştıramaz. Borçluların sorumluluğu, borcun kendi hisselerine düşen kısmı ödeninceye kadar devam eder. Müteselsil borçluluk kanundan doğabileceği gibi birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı müteselsil borçlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi hâlinde de doğabilir. 19. A) B) C) D) E) 20. A) B) C) D) E) 4 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Cemal, kendisine temsil yetkisi verilmemesine rağmen Seda’nın temsilcisi sıfatıyla Murat’la hukuki işlem yapmıştır. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cemal’in yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak yaptığı işlem ancak onandığı takdirde Seda’yı bağlar. Murat, Seda’dan uygun bir süre içinde bu hukuki işlemi onayıp onamayacağını bildirmesini isteyebilir. Seda’nın açık veya örtülü olarak hukuki işlemi onamaması hâlinde bu işlemin geçersiz olmasından doğan zararın giderilmesi Cemal’den istenebilir. Cemal, işlemin yapıldığı sırada Murat’ın, kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat etse dahi zararın giderilmesi Cemal’den istenebilir. Şartları mevcutsa sözleşmenin geçersiz olmasından kaynaklanan zararların yanında diğer zararların giderilmesi de Cemal’den istenebilir. Tacir T ile acente A arasında iki yıl önce belirsiz süreli bir acentelik sözleşmesi imzalanmıştır. Haklı bir sebebi olmayan T, sözleşmeyi feshetmek istemektedir. Buna göre T, ne kadar süre önceden ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshedebilir? 2 hafta 15 gün 30 gün 2 ay 3 ay Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren hâllerden biri değildir? Görev süresinin dolması Azil veya istifa Yönetim kurulu üyesinin iflası Fiil ehliyetinin kısıtlanması Sadakat yükümlülüğünün ihlali 21. A) B) C) D) E) 22. A) B) C) D) E) 23. A) B) C) D) E) Adi şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuruluşu şekle tabi değildir. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler ortak olabilir. Marka hakkının adi şirkete sermaye olarak konulması hâlinde yazılı şekil kuralı geçerlidir. Tek kişi ile kurulabilir. Taşınmazların adi şirkete sermaye olarak konulması hâlinde resmî yazılı şekil kuralı geçerlidir. I. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçeler II. Adresli ve yerleşim yerli poliçeler III. Aval verilmiş poliçeler Türk ticaret hukukuna göre, yukarıdakilerden hangileri için kabule arz yasağı konulamaz? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III İcra ve iflas hukukunda gecikmiş itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İcra mahkemesine yapılır. Gecikmiş itirazda borçlu, mazeretini gösteren delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini bildirmeye mecburdur. Borçlu, paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar, engelin kalktığı günden itibaren üç gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. Gecikmiş itirazın yapılması ile takip kendiliğinden durur. Mazeretin kabulüne karar verilmeden önce, takibin kesinleştiği gerekçesiyle borçlunun malları haczedilmişse alacaklı, gecikmiş itirazın kabulü kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde itirazın kaldırılmasını veya iptalini talep etmezse haciz kalkar. 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 26. A) B) C) D) E) 5 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB İcra ve iflas hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini isteyemez? Borçlu Taşınmaz mal üzerinde ipotek hakkı sahibi Taşınır mal üzerinde rehin hakkı sahibi Satış isteyen alacaklı Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler İcra ve iflas hukukunda itirazın geçici kaldırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Geçici kaldırma kararının kesin kaldırmaya dönüşmesini engellemek için, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren en geç üç gün içinde borçtan kurtulma davası açılabilir. İtirazın geçici kaldırılmasında basit yargılama usulü uygulanır. Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. İtirazın geçici kaldırılması talebinin kabulü ile birlikte borçlu, ilgili senede dayanan takip konusu alacağın % 10’u oranında para cezasına mahkûm edilir. İtirazın geçici kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki süre geçmiş bulunursa alacaklı geçici haciz isteyebilir. 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) Müflisin gerek davacı gerekse davalı olarak taraf bulunduğu ve iflastan önce açılmış olup da devam eden hukuk davaları, kural olarak iflasın açılması ile durur. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, bu durma ne zamana kadar devam eder? İkinci alacaklılar toplanmasından on gün sonraya kadar Birinci alacaklılar toplanmasından on gün sonraya kadar İkinci alacaklılar toplanmasından yirmi gün sonraya kadar İflas davasına bakan mahkemece durma kararı kaldırılıncaya kadar İflas kararının kesinleşmesine kadar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, alacaklının aşağıdakilerden hangisine ilişkin yapacağı itiraz, iflasta sıra cetveline itiraz davasının sebebini oluşturmaz? Kendi alacağına verilen sıra Alacağı hakkında verilen ret kararı Başka bir alacaklının kabul edilen alacağı Alacağı hakkında verilen kısmen kabul kararı Başka bir alacaklının alacağının sırası 29. A) B) C) D) E) 30. A) B) C) D) E) HUKUK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 6 2016-KPSS/AB İKTİSAT 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Q miktarı, P ise fiyatı göstermek üzere, bir malın talep fonksiyonu ve arz fonksiyonu şeklindedir. Piyasa dengesinin sağlandığı durumda fiyat (P) ve miktarın (Q) alacağı değerler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? P=20; Q=2 P=3; Q=10 P=2; Q=10 P=2; Q=20 P=10; Q=10 Bir mala olan talebinin gelir esnekliği 2 olan bir tüketici geliri 100 TL iken bu maldan 10 birim tüketmektedir. Tüketicinin geliri 20 TL artarsa bu maldan tüketimi kaç birim artar? 1 2 4 8 16 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) Geliri sabit olan ve yalnızca X ve Y malları arasında tercih yapan bir tüketici için eşitsizliği geçerlidir. Başka bir deyişle, tüketicinin X malına harcadığı son liranın sağladığı marjinal fayda, Y malına harcadığı son liranın sağladığı marjinal faydadan büyüktür. Bu tüketicinin optimal mal talebinde bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? Tükettiği mal miktarlarını değiştirmemelidir. X malından tükettiği miktarı azaltmalıdır. Y malından tükettiği miktarı artırmalıdır. X malından tükettiği miktarı artırmalıdır. Hem X hem de Y malından tükettiği miktarı artırmalıdır. Bir tüketicinin marjinal fayda fonksiyonu azalan bir fonksiyon ve x tüketim düzeyinde sıfır değerini alıyorsa x tüketim düzeyinde tüketicinin toplam faydasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Negatiftir. Pozitiftir. Alabileceği en yüksek değeri alır. Sıfıra eşittir. Alabileceği en düşük değeri alır. 3. A) B) C) D) E) 4. A) B) C) D) E) 7 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB I. Ölçeğe göre getiri tüm girdiler belli bir oranda arttığında, çıktı düzeyinin artış oranıyla ilgilidir. II. Bir girdinin marjinal ürünü diğer girdiler sabitken o girdi daha çok kullanıldığında çıktı düzeyindeki artışla ilgilidir. III. Bir girdinin marjinal ürünü pozitifse o üretim sürecinde ölçeğe göre artan getiri söz konusudur. Ölçeğe göre getiri ve marjinal ürün kavramlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III Bir firma Q birim üretim yaptığında toplam maliyetini fonksiyonu göstermektedir. Bu firmanın marjinal maliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sabittir. Pozitiftir ve üretim düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Pozitiftir ve üretim düzeyi yükseldikçe azalmaktadır. Negatiftir ve üretim düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Negatiftir ve üretim düzeyi yükseldikçe azalmaktadır. Tam rekabet, monopolcü rekabet ve monopol piyasalarında firmaların uzun dönemdeki kârlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tam rekabet Monopolcü rekabet Monopol Sıfır Sıfır Sıfır Sıfır Pozitif Sıfır Pozitif Sıfır Pozitif Sıfır Sıfır Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif 5. A) B) C) D) E) 6. A) B) C) D) E) 7. A) B) C) D) E) Q birim üretim yaptığında toplam maliyeti TC(Q) = a + Q2 olan tam rekabetçi bir firmanın elde edebileceği en yüksek kâr sıfıra eşitse firmanın ürettiği malın satış fiyatı kaçtır? a 2a2 4a2 Piyasa başarısızlığının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Faktör akışkanlığının tam olması Eksik rekabet Bilgi asimetrisi Kamu malları Dışsallıklar Marjinalist yaklaşıma göre, aşağıdaki argümanlardan hangisi yanlıştır? Bir malın fiyatı, o malın tüketilmesi sonucu elde edilen fayda tarafından belirlenir. Ücretler, emeğin son biriminin verimliliği tarafından belirlenir. Kârlar, sermayenin son biriminin verimliliği tarafından belirlenir. Rantlar, toprağın son biriminin verimliliği tarafından belirlenir. Değer, öznel faktörler tarafından belirlenir. 8. A) B) C) D) E) 9. A) B) C) D) E) 10. A) B) C) D) E) 8 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Tasarruf fonksiyonu (S) yukarıdaki şekilde gösterilen bir kişinin harcanabilir geliri 1.000 TL artarsa tüketim miktarı kaç TL artar? 200 500 600 700 800 I. Artan oranlı gelir vergisi II. İşsizlik sigortası III. Vergilerin düşürülmesi Yukarıdakilerden hangileri, otomatik istikrarlandırıcı olarak işler? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III IS-LM modeline göre para arzındaki bir artışın; IS eğrisi, LM eğrisi ve toplam talep eğrisi üzerindeki etkileri aşağıdakilerden hangisi olacaktır? IS eğrisi LM eğrisi Toplam talep eğrisi Sağa kayar Sağa kayar Sağa kayar Değişmez Sağa kayar Sağa kayar Değişmez Sağa kayar Değişmez Sağa kayar Değişmez Değişmez Sağa kayar Değişmez Sağa kayar 11. A) B) C) D) E) 12. A) B) C) D) E) 13. A) B) C) D) E) Rasyonel bekleyişler kuramına göre, devletin genişletici para politikasının kısa dönemde hasılayı etkileme şartı aşağıdakilerden hangisidir? Genişletici maliye politikasıyla beraber uygulanması Bağımsız bir merkez bankası tarafından uygulanması İhracatı teşvik eden tedbirlerle birlikte uygulanması Saydam bir şekilde uygulanması Toplumun beklemediği bir politika şeklinde uygulanması Mundell-Fleming modeline göre, tam sermaye hareketliliğinin olduğu küçük bir ekonomide uygulanan genişletici para politikasının esnek döviz kuru varsayımı altında nihai etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Dünya faiz oranı düşer. Yurt içi faiz oranı yükselir. IS eğrisi sola kayar. Ödemeler bilançosu eğrisi sağa kayar. Ulusal gelir düzeyi yükselir. Faiz oranında artışın hane halkının tüketim seviyesini artırabileceği sonucuna varan tüketim teorisi aşağıdakilerden hangisidir? Ömür boyu gelir (yaşam döngüsü) hipotezi Mutlak gelir teorisi Ricardocu eşdeğerlik hipotezi Sürekli gelir hipotezi Nispi gelir hipotezi 14. A) B) C) D) E) 15. A) B) C) D) E) 16. A) B) C) D) E) 9 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB I. Fiilî enflasyon beklenen enflasyondan yüksek olursa işçilerden firmalara bir gelir transferi olur. II. Fiilî enflasyon beklenen enflasyona eşit olursa borç alanlar ile borç verenler arasında bir gelir transferi olmaz. III. Fiilî enflasyon beklenen enflasyondan küçük olursa borç alanlardan borç verenlere doğru bir gelir transferi olur. Diğer şartlar sabitken yukarıda belirtilen enflasyonun yarattığı gelir transferi bilgilerinden hangileri doğrudur? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III Yeni Klasik görüşü Yeni Keynesyen görüşten ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Yeni Klasik görüş, rasyonel beklentiler hipotezini kabul ederken Yeni Keynesyen görüş adaptif beklentiler hipotezini kabul etmektedir. Yeni Klasik görüş, hem para hem de maliye politikasının istihdam ve çıktıda değişme yarattığını kabul ederken Yeni Keynesyen görüş para politikasının istihdam ve çıktıyı etkilemediğini, bu yüzden de maliye politikasının kullanılması gerektiğini ileri sürmektedir. Yeni Klasik görüş, nominal fiyat ve ücretlerin esnek olduğunu kabul ederken Yeni Keynesyen görüş, nominal fiyat ve ücretlerin yapışkan olduğunu ileri sürmektedir. Yeni Klasik görüş, nominal fiyat ve ücretlerin esnek olduğunu kabul ederken Yeni Keynesyen görüş, nominal fiyatların yapışkan, nominal ücretlerin ise tümüyle katı olduğunu ileri sürmektedir. Yeni Klasik görüş, kısa dönemde beklenmeyen politikaların etkili olduğunu kabul ederken Yeni Keynesyen görüş, beklenen politikaların yalnızca uzun dönemde etkili olduğunu ileri sürmektedir. 17. A) B) C) D) E) 18. A) B) C) D) E) Bir merkez bankasının likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu üstlenmesine neden olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Rezerv yaratma gücüne sahip olması Sermayesinin tamamının devlete ait olması İflas etme olasılığının bulunmaması Kâr amacı gütmesi Güçlü bir sermayeye sahip olması Tobin’in q teorisine göre, para politikasının üretim hacmi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ortaya çıkmaktadır? Hisse senedi fiyatları Beklenen enflasyon Sermayenin marjinal verimliliği Eksik bilgilenme maliyetleri Banka kredilerinin azalması Aşağıdakilerden hangisi, Milton Friedman’ın para talebi fonksiyonunda yer alan değişkenlerden biri değildir? Reel servet Fiyat düzeyi Beşerî olmayan servet Beklenen enflasyon oranı Paranın likidite derecesi 19. A) B) C) D) E) 20. A) B) C) D) E) 21. A) B) C) D) E) 10 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Aşağıdakilerden hangisi, Heckscher-Ohlin modelinin varsayımlarından biri değildir? Girdi miktarları ülkelerde sabittir. Girdiler sektörler arasında tam akışkandır. Üretimin ölçeğe göre getirisi sabittir. Farklı ülkelerdeki tüketicilerin mallar üzerindeki tercihleri aynıdır. Girdiler ülkeler arasında tam akışkandır. Yerleşik olmayan firma X, yerleşik firma Y ile ortaklaşa ülkede Z firmasını kurarak kendi sermaye payı olarak Z firmasına 3 milyon dolar değerinde makine ihraç etmiş ve Z firmasının döviz mevduat hesabına 5 milyon dolar transfer etmiştir. Buna göre, bu işlemler Y ülkesinin ödemeler dengesine nasıl kaydedilir? İthalat hesabına -3 milyon dolar, doğrudan yatırım hesabına +8 milyon dolar, diğer yatırımlar hesabına +5 milyon dolar eklenir. İthalat hesabına -3 milyon dolar, portföy yatırımları hesabına -8 milyon dolar, diğer yatırımlar hesabına -5 milyon dolar eklenir. İthalat hesabına +3 milyon dolar, portföy yatırımları hesabına -8 milyon dolar, doğrudan yatırım hesabına +5 milyon dolar eklenir. İthalat hesabına -3 milyon dolar, doğrudan yatırım hesabına +8 milyon dolar, diğer yatırımlar hesabına -5 milyon dolar eklenir. İthalat hesabına +2 milyon dolar, doğrudan yatırım hesabına -5 milyon dolar, diğer yatırımlar hesabına +3 milyon dolar eklenir. 22. A) B) C) D) E) 23. A) B) C) D) E) X ülkesi Y ülkesine karşı hem pirinç üretiminde hem de otomobil üretiminde mutlak üstünlüğe sahipken, Y ülkesi X ülkesine karşı pirinç üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Ricardo modeline göre, bu iki ülke arasında gerçekleşecek ticaretle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? X ülkesi hem pirinç hem de otomobil ihraç eder. X ülkesi hem pirinç hem de otomobil ithal eder. X ülkesi pirinç, Y ülkesi otomobil ihraç eder. X ülkesi pirinç, Y ülkesi otomobil ithal eder. X ülkesi her iki üründe de mutlak üstünlüğe sahip olduğu için ticaret gerçekleşmez. I. Yatırımlar yıpranan miktardan fazladır. II. Yatırım miktarı sıfırdır. III. Kişi başı sermaye miktarında zamanla bir değişim olmamaktadır. Solow modeline göre, durağan durumla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III Harrod’un büyüme modelinde yer alan, gerekli büyüme oranı aşağıdakilerden hangisidir? İş gücünün tam istihdamını sağlayan büyüme oranıdır. Dış ticarette dengeyi sağlayan büyüme oranıdır. Tüm faktör piyasalarında arz talep dengesini gerçekleştiren büyüme oranıdır. Sermaye stoku artış oranı ile nüfus artış oranını eşitleyen büyüme oranıdır. Yatırımların kapasite artırıcı etkisiyle talep uyarıcı etkisini eşitleyen büyüme oranıdır. 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 26. A) B) C) D) E) 11 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Aşağıdakilerden hangisi, Rostow’un büyümenin aşamaları yaklaşımının olgunlaşma aşamasındaki toplumunu tasvir ederken ele alınan konular içinde yer almaz? Millî gelirin % 10-20 kadarı üretken yatırımlara aktarılır. Yeni sanayi alanlarında hızlı bir yükselme gerçekleşirken, eskilerinde bir düşme meydana gelir. Modern teknoloji her alana yayılmaya başlar. Kent nüfusu azalır. Ekonomiye yeni önder sektörler hâkim olur. Aşağıdakilerden hangisi, 1947 yılında hazırlanan Türkiye Kalkınma Planının (Vaner Planı) temel özellikleri arasında yer almaz? Kalkınma sürecinde özel girişime önem verir. Sanayi sektöründen çok; tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerine öncelik verir. Liberal iktisatçılardan oluşan bir kadro tarafından hazırlanmıştır. Dış yardım arayışlarının bir parçası olarak tasarlanmıştır. İthal ikameci ve korumacı bir sanayileşme sürecine vurgu yapar. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de özelleştirme uygulamalarının amaçlarından biri değildir? Devletin sınai ve ticari faaliyetlerini en aza indirme Serbest piyasa ekonomisini geliştirme Özel sektör faaliyetleri için sağlam ve güvenli bir iş ortamı yaratma Ekonomide devlet payını azaltma Kamu iktisadi teşebbüslerine sağlanan finansal desteği artırabilmek için gelir elde etme 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) 29. A) B) C) D) E) Aşağıdaki kamu iktisadi teşebbüslerinin hangisi 1950-1960 döneminde kurulmuştur? Türkiye Kömür İşletmeleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Etibank Elektrik İşleri Etüd İdaresi 30. A) B) C) D) E) İKTİSAT TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 12 2016-KPSS/AB İŞLETME 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İşletme Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İki işletme arasında gerçekleşen e-ticaret türü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? B2C B2B C2C C2B G2C Temel özellikleri;  işletmenin uzun vadeli kararlarıyla ilgili olması,  işletmenin kontrol edemediği dış çevreyi de göz önünde tutması,  işletmenin ana amaçlarını belirlemesi şeklinde tarif edilen plan türü aşağıdakilerden hangisidir? Stratejik plan Yönetsel plan Faaliyet planı Operasyonel plan İşletme planı I. İç büyüme II. Yatay büyüme III. Dikey büyüme IV. Çeşitlendirerek büyüme Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin büyüme şekilleri arasında yer alır? I, II ve III I, II ve IV I, III ve IV II, III ve IV I, II, III ve IV 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) 3. A) B) C) D) E) Yöneticinin, yöneticilik yaptığı örgütün gelecekteki konumu ve görünümüyle ilgili hayaline ne ad verilir? Çağdaş yönetim anlayışı Toplam kalite anlayışı Misyon Empati Vizyon Aşağıdakilerden hangisi Taylorizmin ilkeleri arasında yer almaz? Bilimsellik Koordinasyon Maksimum verim Kişisellik Eğitim Rowe Modeline göre; çevresel belirsizliğin durgun, pazar çekiciliğinin az ve işletmenin rekabet durumunun zayıf olduğu, buna karşın işletmenin finansal açıdan güçlü olduğu bir durumda aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanmalıdır? Agresif strateji Çekilme stratejisi Durağan strateji Rekabetçi strateji Karma strateji 4. A) B) C) D) E) 5. A) B) C) D) E) 6. A) B) C) D) E) 13 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Zaman dokunduğu her şeyi aşındırır ve eskimeye maruz bırakır. Olguların, organizmaların ve sair şeylerin her biri sahip olduğu enerjiyi zamanla kaybeder. Organizasyonların ve diğer sistemlerin de zamanla enerjileri tükenir, faaliyetleri bozulur, denge hâli kaybolur, karışıklıklar, aksaklıklar belirir ve faaliyetler için sona yaklaşılır. Bu parça, yönetim literatürüyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Girdi-çıktı ilişkisi Dinamik denge Negatif entropi Entropi Kararsız denge hâli Örgütleme, amaca ulaştıracak temel faaliyetlerin düzenlenerek organizasyon yapısının oluşturulmasıyla ilgili bir dizi faaliyeti kapsar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, işletme bazında örgütlenme sürecinin faaliyetlerinden biri değildir? Amaca uygun hangi işlerin yapılacağını belirlemek İşleri mantıklı bir şekilde gruplandırmak İş gruplarını kademeler itibarıyla ayrıştırmak ve buna göre pozisyonları belirlemek Kaynaklara ve pazara ulaşım açısından en uygun kuruluş yerini belirlemek Pozisyonlara getirilecek iş görenleri seçmek ve atamak Bir iletişim sürecinde, verilen mesajın bir süre sonra kaynağın kişisel özelliklerinden ayrışarak hatırlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Uyku etkisi Normatif etki Ayla etkisi Sosyal etki Sonralık etkisi 7. A) B) C) D) E) 8. A) B) C) D) E) 9. A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iletişimde bireyler arası engellerden biri değildir? Algılama engelleri Kişilik uyumluluğu Dil güçlükleri Gönderici inanılırlığının zayıflığı Mesajların eklenerek iletilmesi Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin alanına giren belli başlı faaliyet veya işlevlerden biri değildir? Çalışanların seçimi ve işe yerleştirilmesi Çalışanlara ek gelir sağlayacak işlerin planlanması Performans değerlendirme Ücret ve maaş yönetimi Sanayi ilişkileri ve iş gören sağlığı Aşağıdakilerden hangisi proje risklerinin belirlenmesi sürecinde faydalanılabilecek araç veya tekniklerden biri değildir? Uzman görüşü Varsayım analizi ABC analizi Beyin fırtınası Süreç akış şemaları Yalın üretimde 5S adı verilen bir yöntemle üretim ortamının temizlik ve düzeninin sağlanması amaçlanır. Aşağıdakilerden hangisi 5S’nin adımlarından biri değildir? Sırala Doğrula Temizle Sınıflandır Standartlaştır 10. A) B) C) D) E) 11. A) B) C) D) E) 12. A) B) C) D) E) 13. A) B) C) D) E) 14 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Bir fabrika veya depo yerinin seçiminde kullanılabilecek sayısal yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, üretim tesisinden veya depodan ürün gönderilecek tüketim merkezlerinin yerleri ile gönderilecek ürün miktarları ve taşıma maliyetleri dikkate alınır. Toplam taşımayı en aza indirecek X ve Y koordinatları belirlenir, her bir merkezden gerçekleştirilmesi planlanan taşıma miktarları dikkate alınır. Bu parçada bahsedilen yer seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Başa baş analizi Ağırlık merkezi yöntemi Puanlama yöntemi Doğrusal programlama yöntemi Simülasyon yöntemi Yalnız bir servis sağlayıcısı olan bir kuyruk sisteminde, geliş hızı ve servis hızının % 10 artması aşağıdakilerden hangisine yol açar? Servis sağlayıcının kullanım düzeyinin azalmasına Kuyruktaki ortalama müşteri sayısının artmasına Sistemdeki ortalama müşteri sayısının aynı kalmasına Kuyrukta bekleme süresinin aynı kalmasına Sistemde bekleme süresinin artmasına Üretim sistemlerinde stok maliyetleri hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi direkt olarak kullanılmaz? Sipariş maliyeti Hazırlık maliyeti Elde bulundurma maliyeti Elde bul undurmama maliyeti Birim üretim maliyeti 14. A) B) C) D) E) 15. A) B) C) D) E) 16. A) B) C) D) E) I. Ham madde II. İş gücü III. Ekipman Malzeme ihtiyaç planlaması sistemiyle planlaması yapılan üretim unsurları yukarıdakilerden hangileridir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I ve III Bir mamul; A, B, C ve D olmak üzere dört ardışık işlem sonunda imal edilmektedir. Prosesi oluşturan işlemler sırasıyla 6, 8, 12 ve 4 dakika sürmektedir. Her iş istasyonunda M1, M2, M3 ve M4 makinelerinden biri ve birer işçi çalışmaktadır. Buna göre, üretim hattının saatlik kapasitesi kaç birimdir? 2 5 10 12 15 Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir? Demografik çevre Ekonomik çevre Sosyal ve kültürel çevre Politik ve hukuki çevre Tüketici çevresi Tüketiciler tüketim süreci içerisinde farklı roller üstlenirler. Sinemaya gitmek isteyen bir tüketici, sinema eleştirmeninin yorumlarını okuyarak gideceği filme karar vermektedir. Bu örnekte sinema eleştirmeni aşağıdaki tüketici rollerinden hangisini temsil etmektedir? Başlatıcı Etkileyici Kullanıcı Satın alıcı Karar verici 17. A) B) C) D) E) 18. A) B) C) D) E) 19. A) B) C) D) E) 20. A) B) C) D) E) 15 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Sınırlı kaynakları olan ve rakiplerin çok olmadığı bir alana yönelerek hastanelerde çalışan hemşireler için forma üreten küçük bir konfeksiyon işletmesi, aşağıdakilerden hangisine yönelik çalışmaktadır? Farklılaştırılmamış pazarlama Gerilla pazarlama Niş pazarlama Mikro pazarlama Farklılaştırılmış pazarlama  Malın talebinde artış olur.  Satış gelirleri hızla artar.  Rakiplerin pazara girişleri başlar. Bu gelişmeler, ürün yaşam eğrisinin hangi safhasında gerçekleşir? Giriş Büyüme Olgunluk Gerileme Ürün geliştirme Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin fiyat farklılaştırması yapamayacağı bir unsurdur? Tüketici esası Ürün esası İmaj esası Yer esası Pazar esası 21. A) B) C) D) E) 22. A) B) C) D) E) 23. A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bütçesi belirlenirken kullanılan metotlardan biri değildir? Değer yaratma metodu Katlanılabilir miktar metodu Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu Amaç-görev metodu Satış yüzdesi metodu Bir önceki yıl 25 milyon TL’si peşin olmak üzere 265 milyon TL’lik satış yapmış olan bir şirkette, alacakların ortalama tahsil süresi 36 gün ve dönem başı ticari alacaklar tutarı 27 milyon TL ise dönem sonu tahsili beklenen alacak miktarı kaç milyon TL’dir? (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) 21 24 25 26,5 29 Türkiye’de faaliyet gösteren piyasalar örgütlenmiş ve örgütlenmemiş finansal piyasalar şeklinde iki ana bölüme ayrılır. Örgütlenmiş piyasalar da kendi arasında bölümlere ayrılabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki örgütlenmiş piyasalar arasında yer almaz? Pay piyasası Gelişen işletmeler piyasası Vadeli işlemler ve opsiyon piyasası TL piyasası Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 26. A) B) C) D) E) 16 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Enflasyon oranının % 8,65 olduğu bir ortamda reel faiz oranı % 12,5 ise nominal faiz oranı % kaçtır? 24,60 23,21 22,23 21,40 20,52 Yılda 10 TL sabit temettü vaat eden 100 TL nominal değerli bir imtiyazlı hisse senedinin birim ihraç maliyeti % 2 ise sermaye maliyeti % kaçtır? 9 9,8 10 10,2 91,8 Yatırımcıların risk ve getiri tercihleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilere kayıtsızlık eğrileri adı verilir. Kayıtsızlık eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde yer alan tüm portföyler, yatırımcılarına eşit şekilde fayda sağlar. Kayıtsızlık eğrileri birbirlerini kesmez. Yatırımcılar daha kuzeybatıdaki kayıtsızlık eğrisinde yer alan bir portföyü diğerlerine göre daha fazla tercih eder. Yatırımcının gerçekte sonsuz sayıda kayıtsızlık eğrisi vardır. Kayıtsızlık eğrileri iç bükeydir. 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) 29. A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi, Miller ve Modigliani tarafından geliştirilen Sermaye Yapısı Teorisinin temel dayanaklarından biridir? Hisse senedi opsiyonu Ev yapımı borçlanma Pazar portföyü Pazar anomalisi Swap 30. A) B) C) D) E) İŞLETME TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 17 2016-KPSS/AB MALİYE 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Maliye Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Vergilemeden sağlanan marjinal liranın mükellefe olan maliyeti ile bu harcamaların meydana getireceği sosyal fayda eşit olana kadar harcamaların artabileceğini savunan maliyeciler aşağıdakilerden hangisidir? Downs ve Adams Buchanan ve Tullock Baumol ve Tullock Pigou ve Dalton Peacock ve Wiseman Devletin kamu ekonomisi içinde üstlendiği roller ve sunduğu hizmetler açısından bakıldığında, koruyucu devlet ile müdahaleci devlet arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Ulusal güvenlik Kamu düzeni Genel kamu hizmetleri Adalet hizmeti Ekonomik ve sosyal hizmetler Kamu hizmeti ağır basan kamu tekellerinin, zarar etmemek ve sadece normal bir kâr elde etmek için izlemesi gereken fiyat politikası aşağıdakilerden hangisidir? Ortalama maliyet fiyatlaması Marjinal maliyet fiyatlaması Toplam maliyet fiyatlaması Ortalama sabit maliyet fiyatlaması Toplam sabit maliyet fiyatlaması 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) 3. A) B) C) D) E) Çift yansıma aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? Satıcının kârı üzerinden alınan verginin tüketiciye yansıması Fiyata yansıtılan verginin satıcının kârını artırması Üreticiden alınan verginin perakendeciye yansıması Ham maddeden alınan verginin üreticiye yansıması Bir kişinin kendisine yansıyan vergiyi bir başkasına yansıtması Aşağıdakilerden hangisi vergilemede ayırma ilkesinin dayandığı görüşlerden biri olamaz? Emek gelirlerinin bir sürekliliği olduğu hâlde sermaye gelirlerinin istikrarsız olması Emek gelirlerinin daha büyük çabalarla elde edilmesi Sermayenin gelir yaratma kapasitesinin daha yüksek olması Sahibine sağladığı itibar nedeniyle sermayenin daha fazla gelir imkânı sağlaması Emekten elde edilen gelirlerden vergi kaçırmanın daha zor olması Aşağıdakilerin hangisinde vergi, spesifik esasa göre alınmaktadır? Gelir vergisi Katma değer vergisi Motorlu taşıtlar vergisi Veraset ve intikal vergisi Özel iletişim vergisi 4. A) B) C) D) E) 5. A) B) C) D) E) 6. A) B) C) D) E) 18 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Dönem başı vergi yükünün % 20 ve dönem sonu vergi yükünün % 25 olduğu durumda, söz konusu dönem için vergi yükündeki artış oranı kaçtır? 0,08 0,8 1,25 1,5 12,5 Aşağıdakilerden hangisi, iktisadi transferler kapsamında yer alır? Kamu iktisadi teşebbüslerine yapılan transferler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan transferler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılan transferler Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan transferler Kamu sağlığını iyileştirmek üzere yapılan harcamalar ile satın alma gücü zayıf olan kesimlere yapılan yardımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Birincisi transfer harcaması, ikincisi reel harcamadır. Birincisi reel harcama, ikincisi transfer harcamasıdır. Her ikisi de reel harcamadır. Her ikisi de transfer harcamasıdır. Hangi kaynaktan yapıldığına göre harcama sınıflandırması değişir. 7. A) B) C) D) E) 8. A) B) C) D) E) 9. A) B) C) D) E) Kamu harcamalarının yöneldiği devlet faaliyetlerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? İşlevsel sınıflandırma Organik sınıflandırma Sağlanan faydaya göre sınıflandırma İktisadi sınıflandırma Finansal sınıflandırma Monetaristlere göre kamu harcamalarındaki artış aşağıdakilerden hangisi yoluyla finanse edilirse kamu harcamalarının millî gelir üzerindeki genişletici etkisi en fazla olur? Vergiler Firmalardan borçlanma Merkez bankasından borçlanma Bankalardan borçlanma Harçlar Türkiye’de bir dönem uygulanan tasarrufu teşvik fonuna yatırılan paralar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? Teminatsız borçlar İhtiyari borçlar Zorunlu borçlar Teminatlı borçlar Kısa vadeli borçlar 10. A) B) C) D) E) 11. A) B) C) D) E) 12. A) B) C) D) E) 19 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Kamu borçlanmasına ilişkin teorik tartışmalarda, devletin borçlanırken cari harcamaları için değil sadece sermaye harcamalarını finanse etmek için borçlanması gerektiğini ifade eden kural aşağıdakilerden hangisidir? Faiz dışı denge kuralı Ramsey kuralı Cari denge kuralı Piyasa riski kuralı Altın kural Borç tahkimi, aşağıdaki iktisadi konjonktürlerden hangisine uygun bir işlemdir? Enflasyonist dönem Deflasyonist dönem Durgunluk dönemi İşsizliğin yüksek olduğu dönem Büyümenin negatif olduğu dönem Piyasa faiz oranlarının düşmesi üzerine devletin eski tahvillerin yerine düşük faizli yeni tahvil vermesi, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Konsolidasyon Monetizasyon Moratoryum Konversiyon İtfa 13. A) B) C) D) E) 14. A) B) C) D) E) 15. A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi, bütçe hukukunun yürütme organından doğan kaynakları arasında yer almaz? Bakanlar Kurulu kararları Anayasa Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu görevlilerinin, kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Zimmet İrtikap Rüşvet İltimas Kamu zararı Ülkemizde gelir bütçesinin tahmininde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Ortalama artışa göre artırma yöntemi Ortalama yöntem Bir önceki yıl yöntemi Doğrudan doğruya takdir yöntemi Otomatik yöntem 16. A) B) C) D) E) 17. A) B) C) D) E) 18. A) B) C) D) E) 20 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır? Bakanlar Kurulu Yüksek Planlama Kurulu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Parlamentolar bütçe hakkına ilişkin yetkiyi aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan hayata geçirerek kullanırlar? Yıllık olma Objektif doğruluk Saydamlık Önceden izin Genellik Vergi mahkemesinin, tarafların talep ve rızalarına bakmaksızın bilirkişi incelemesine karar verebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Delil serbestisi Taraflarca hazırlama Ekonomik yaklaşım Resen araştırma Vergilerin yasallığı Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde dava açma süresi ne zamandan itibaren başlar? Vadenin son gününden Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden Vadenin başlangıç gününden Tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihten Beyannamenin verildiği günden 19. A) B) C) D) E) 20. A) B) C) D) E) 21. A) B) C) D) E) 22. A) B) C) D) E) Ankara’daki bir vergi dairesine bağlı olan mükellefin, vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptığı düzeltme talebi reddolunmuştur. Maliye Bakanlığına yaptığı şikâyeti de reddedilen mükellef bakımından şikâyetin reddi işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şikâyetin reddi kesin sonuç doğurduğundan başvurulacak yol yoktur. Danıştayda dava açabilir. Ankara vergi mahkemesinde dava açabilir. Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvurabilir. İdare mahkemesinde dava açabilir. Bir ticari işletmenin faaliyetinin durdurulması neticesinde, elde kalan stokların ve demirbaşın satılmasından elde edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi kapsamında yer alır? Değer artışı kazancı Arızi kazanç Ticari kazanç Menkul sermaye iradı Serbest meslek kazancı I. Zirai kazanç II. Serbest meslek kazancı III. Ücret IV. Gayrimenkul sermaye iradı Asgari geçim indirimi yukarıdaki gelir unsurlarından hangilerine uygulanır? Yalnız II Yalnız III I ve III II ve III II ve IV 23. A) B) C) D) E) 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 21 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Aşağıdakilerden hangisi, kişisel gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir ? Genel bir vergi olması Tarifenin artan oranlı olması Götürü usulle tarh edilmesi Fazla kaçakçılık olmaması Mükelleflerin önemli kısmının en düşük gelir diliminde bulunmaması Stagflasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Gelirler politikası stagflasyonla mücadele araçlarındandır. Vergi temelli politikalar stagflasyonla mücadele araçlarındandır. Nedenleri arasında eksik rekabet koşulları sayılmaktadır. Keynesyen yaklaşımı doğrulamaktadır. IS-LM modelinde sermaye hareketleri tam serbestliğe sahip ve sabit döviz kuru rejimi uygulanmakta ise aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulanması hâlinde millî gelir değişmeyecektir? Vergilerin azaltılması Para arzının artırılması Kamu alımlarının artırılması Kamu alımlarının azaltılması Kamu transfer harcamalarının artırılması 26. A) B) C) D) E) 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpan kuramının varsayımlarından biri değildir ? Kamu harcamalarından yararlananlarla vergi mükelleflerinin marjinal tüketim eğilimlerinin aynı olması Faiz oranlarının değişmemesi Kamu harcamalarının sadece mal ve hizmet alımına yönelik olması Kamu harcamalarındaki artışın özel kesim harcamalarını olumsuz etkilememesi Kamu harcamalarının transfer harcamalarını da içermesi Keynesyen iktisadi düşüncede para politikasının etkin olmamasının altında yatan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Likidite tuzağı Dışlama Çarpan Hızlandıran Dışsallıklar 29. A) B) C) D) E) 30. A) B) C) D) E) MALİYE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 22 2016-KPSS/AB MUHASEBE 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Muhasebe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İşletme, ihtiyaç fazlası olan 50.000 TL’yi bankaya vadeli mevduat olarak yatırmak yerine kasada tutmayı tercih etmiş ve 300 TL faiz geliri elde etmekten mahrum kalmıştır. İşletmenin elde edemediği bu tutar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Kaybedilmiş kazanç Muhasebe maliyeti Fırsat maliyeti Zarar Kârdan zarar Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? Tahakkuk esası İşletmenin sürekliliği Önemlilik Tam açıklama İhtiyatlılık I. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri II. Genel Yönetim Giderleri III. Gelecek Aylara Ait Giderler IV. Amortismanlar ve Tükenme Payları V. Gider Tahakkukları Yukarıdakilerden hangileri dönem ayırıcı hesaptır? I ve III I ve V II ve V III ve IV III ve V 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) 3. A) B) C) D) E) İşletme 18.000 TL nominal değerli senetli alacağının tasarruf değerini dönem sonu itibarıyla 16.500 TL olarak hesaplamış ve gerekli kayıtları yapmıştır. Buna göre, ertesi dönem yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? Alacak Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı 1.500 TL Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 1.500 TL Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu 1.500 TL Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu 1.500 TL Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı 1.500 TL Banka hesabına tahakkuk ettirilen faiz gelirinde stopaj yoluyla ödenen vergi, aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? Finansman Giderleri Ödenecek Vergi ve Fonlar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4. A) B) C) D) E) 5. A) B) C) D) E) 23 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB İşletme, aktifleştirilecek özel maliyet bedelleriyle ilgili harcamaların belirli bir dönem içinde yapılmasına karar vermiştir. Buna göre, harcamaların yapılmasıyla ilgili muhasebe kaydında; I. Yapılmakta Olan Yatırımlar, II. Özel Maliyetler, III. İndirilecek KDV hesaplarından hangileri borçlandırılır? Yalnız I Yalnız II I ve II I ve III II ve III İşletme, kredili olarak aldığı 40.000 TL’lik mal karşılığında ileri tarihli çek vermiştir. Buna göre, yapılması gereken kayıtta muhasebe temel kavramları gereği aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? Satıcılar hesabı borçlu Satıcılar hesabı alacaklı Borç Senetleri hesabı borçlu Borç Senetleri hesabı alacaklı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı Bu muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? / YASAL YEDEKLER XXX ———- ? ———- XXX / Geçmiş Yıllar Kârları Geçmiş Yıllar Zararları Statü Yedekleri Ortaklara Borçlar Dönem Net Kârı 6. A) B) C) D) E) 7. A) B) C) D) E) 8. A) B) C) D) E) 24 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB İşletme 1.000.000 TL olan sermayesini 1/4 oranında artırmaya karar vermiş ve hisse senetlerini 600.000 TL’ye banka aracılığıyla satmıştır. Sonraki dönemde, oluşan farkın 300.000 TL’lik kısmının sermayeye eklenmesi ve bu tutardaki hisse senedinin ortaklara bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bilgilere göre, işletmenin hisse senedi satışına yönelik olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? / BANKALAR 600.000 SERMAYE 600.000 / / BANKALAR 600.000 SERMAYE 250.000 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 350.000 / / BANKALAR 600.000 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 350.000 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 250.000 / / BANKALAR 600.000 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 250.000 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 350.000 / / BANKALAR 600.000 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 250.000 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 350.000 / 9. – 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 9. A) B) C) D) E) Bu bilgilere göre, işletmenin bedelsiz hisse senedi ihracına yönelik olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? / MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 300.000 SERMAYE 300.000 / / HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI 300.000 SERMAYE 300.000 / / HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 300.000 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 300.000 / / HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 300.000 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI 300.000 / / SERMAYE 300.000 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 300.000 / İşletmede maliyet hesaplarının kapatılmasında maliyet fark hesapları kullanıldığında, aşağıdaki maliyet hesaplama yöntemlerinden hangisinin esas alındığı söylenebilir? Fiilî maliyet yöntemi Tam maliyet yöntemi Standart maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Normal maliyet yöntemi 10. A) B) C) D) E) 11. A) B) C) D) E) 25 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB İşletmenin; 01.12.2015 tarihinde yıllık 0,09 faizli olarak 3 ay vadeli açtırdığı 40.000 TL’lik vadeli hesapla ilgili olarak envanter işlemleri sırasında yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) / BANKALAR 300 FAİZ GELİRLERİ 300 / / GELİR TAHAKKUKLARI 900 FAİZ GELİRLERİ 900 / / BANKALAR 40.255 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 45 BANKALAR 40.000 FAİZ GELİRLERİ 300 / / GELİR TAHAKKUKLARI 300 FAİZ GELİRLERİ 300 / / GELİR TAHAKKUKLARI 255 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 45 FAİZ GELİRLERİ 300 / 12. A) B) C) D) E) İşletmede bir döneme ilişkin bazı veriler aşağıdaki gibidir. Tutar (TL) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 200.000 Direkt işçilik giderleri 75.000 Genel üretim giderleri 125.000 Dönem başı yarı mamul stoku 30.000 Dönem sonu yarı mamul stoku 10.000 Dönem başı mamul stoku 40.000 Dönem sonu mamul stoku 80.000 Bu bilgilere göre, üretilen mamullerin maliyeti kaç TL’dir? 410.000 420.000 430.000 440.000 450.000 Bu bilgilere göre, satılan mamullerin maliyeti kaç TL’dir? 360.000 370.000 380.000 390.000 400.000 13. – 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 13. A) B) C) D) E) 14. A) B) C) D) E) 26 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Yarısı nakden ödenip kalanı 1,80 TL kuruyla bankadan sağlanan kredi karşılığı açtırılan 100.000 dolarlık akreditifle ilgili olarak bankanın bildirdiği 2.500 TL tutarındaki faiz ve 0,01 TL’lik kur artışı ödenmiştir. Buna göre, yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? / VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 3.500 KASA 3.500 / / KAMBİYO ZARARLARI 1.000 BANKA KREDİLERİ 1.000 / / VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 3.500 BANKALAR 3.500 / / VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 3.000 KASA 3.000 / / VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 3.000 SATICILAR 3.000 / Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilanço toplamını değiştirir? Poliçe düzenlenmesi Hisse senedinin, alış fiyatına satılması Ticari malın, maliyetine satılması Ticari malın, çek ciro edilerek alınması Senetli alacağın, teminat için bankaya gönderilmesi 15. A) B) C) D) E) 16. A) B) C) D) E) İşletme, değeri düşen ticari malları için önce karşılık ayırmış, bir süre sonra aynı dönem içinde bu malları satamadığı için imha etmiştir. Buna göre, yapılması gereken muhasebe kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? Ticari Mallar Konusu Kalmayan Karşılıklar Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Diğer Stoklar Karşılık Giderleri İşletme, 25.09.2015 tarihinde 60.000 TL’ye bir binek otomobil satın almıştır. Otomobilin ekonomik ömrü 5 yıl olup işletmede normal amortisman yöntemi kullanılmaktadır. (KDV ihmal edilecektir.) Vergi Usul Kanunu’na göre, işletmenin 31.12.2015 tarihli bilançosunda otomobil için Birikmiş Amortismanlar tutarı kaç TL’dir? 24.000 12.000 8.000 4.000 3.000 Maddi Duran Varlıklar (TMS-16) Standardı’na göre, aşağıdaki harcamalardan hangisi maddi duran varlığın maliyet unsuru değildir? Personel eğitim giderleri Montaj giderleri İthalat vergileri Nakliye giderleri Mesleki ücretler 17. A) B) C) D) E) 18. A) B) C) D) E) 19. A) B) C) D) E) 27 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Muhasebe temel kavramlarından tutarlılık kavramına uygun şekilde hazırlanmış olan finansal tabloların, Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre aşağıdaki niteliksel özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenebilir? İhtiyaca uygun olma Doğrulanabilirlik Anlaşılabilirlik Zamanında sunulma Karşılaştırılabilirlik Aşağıdakilerden hangisi, Fon Akım Tablosunda fon kullanımı olarak yer almaz? Dönen Varlıklar tutarındaki artışlar Duran Varlıklar tutarındaki artışlar Olağan kâr Olağan zarar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki azalışlar Aşağıdakilerden hangisi işletmenin, stoklarına olan bağımlılığını gösterir? (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar [(Stoklar + Ticari Alacaklar) – Ticari Borçlar] / Devamlı Sermaye (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Hazır Değerler) / Stoklar Satılan Ticari Mallar Maliyeti / Ortalama Ticari Mal Stoku Üretim Maliyeti / Ortalama Yarı Mamul Stoku 20. A) B) C) D) E) 21. A) B) C) D) E) 22. A) B) C) D) E) Finansal tabloların analizinde kullanılan dikey yüzdelerin hesaplanmasında, aşağıdakilerden hangisi uygun bir baz (temel) oluşturmaz? Bilanço analizinde, hesap sınıfı toplamı Gelir tablosu analizinde, Dönem Kârı veya Zararı tutarı Bilanço analizinde, aktif toplamı Bilanço analizinde, hesap grubu toplamı Gelir tablosu analizinde, Net Satışlar tutarı Bir sermaye şirketinin karşılaştırmalı bilançolardaki bazı hesaplarının görünümü aşağıdaki gibidir. Önceki dönem Cari dönem Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 54.600 68.200 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 32.000 39.000 Buna göre, şirketin cari dönemde ödenen vergi ve benzerleri tutarı kaç TL’dir? 22.600 29.200 54.300 61.600 83.500 Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisi birlikte uygulanamaz? Sipariş maliyeti-Tahminî maliyet-Tam maliyet Sipariş maliyeti-Tahminî maliyet-Normal maliyet Sipariş maliyeti-Tahminî maliyet-Değişken maliyet Evre maliyet-Sipariş maliyeti-Tam maliyet Evre maliyet-Standart maliyet-Normal maliyet 23. A) B) C) D) E) 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 28 Diğer sayfaya geçiniz. 2016-KPSS/AB Aşağıdakilerden hangisi Genel Üretim Gideri olarak muhasebeleştirilmez? Direkt ilk madde ve malzemeler Endirekt işçilik giderleri Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Çeşitli giderler Amortisman giderleri Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından biri değildir? Mesleki eğitim standardı Yeterli kanıt toplama standardı Muhasebe ilkelerine uyum standardı Görüş bildirme standardı Ekonomik etkenler standardı İşletme, kasasındaki nakit fazlası 40.000 TL’yi yıllık % 12 faizle, 30 gün vadeli olarak bankaya yatırmıştır. (Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) Buna göre, işletmenin vade sonunda bankadan geri alacağı toplam tutar kaç TL’dir? 40.300 40.400 40.480 40.600 40.720 26. A) B) C) D) E) 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) Bir mağazadaki ürünler % 25 indirimlidir. Aynı mağaza, peşin satışlarını artırmak amacıyla peşin satışlarda kasada % 20 ilave indirim uygulamaktadır. Buna göre, ilk satış fiyatı 500 TL olan bir ürün peşin olarak satıldığında alıcının ödemesi gereken tutar kaç TL’dir? 225 250 275 300 375 Üretim işletmesi, komisyoncu aracılığıyla 168.000 TL’ye aldığı 1.200 kg ham madde için alış fiyatı üzerinden % 3 komisyon, % 4 sigorta ve 3.360 TL taşıma ücreti ödemiştir. (KDV ihmal edilecektir.) Buna göre, ham maddenin birim maliyeti işletme için kaç TL’dir? 142,8 144,2 147 149,8 152,6 29. A) B) C) D) E) 30. A) B) C) D) E) MUHASEBE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 29 SINAVDA UYULACAK KURALLAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelinmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb. yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir. 3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır (2 saat, 40 dakika). Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur. 4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız. 10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı- nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir. 12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz. 15. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. 16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer. OSYM001 2016-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTİ CEVAP ANAHTARI 29.05.2016 PAZAR SABAH OTURUMU HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE 1. D 1. D 1. B 1. D 1. C 2. C 2. C 2. A 2. E 2. A 3. B 3. D 3. E 3. A 3. E 4. D 4. C 4. E 4. B 4. B 5. B 5. B 5. D 5. A 5. C 6. A 6. C 6. C 6. C 6. D 7. B 7. D 7. D 7. C 7. D 8. B 8. B 8. D 8. A 8. B 9. C 9. A 9. A 9. B 9. E 10. D 10. A 10. B 10. A 10. C 11. D 11. D 11. B 11. C 11. C 12. A 12. B 12. C 12. C 12. D 13. C 13. B 13. B 13. E 13. B 14. B 14. E 14. B 14. A 14. C 15. C 15. E 15. C 15. D 15. D 16. A 16. A 16. E 16. B 16. A 17. A 17. E 17. A 17. E 17. B 18. E 18. C 18. B 18. D 18. D 19. C 19. A 19. E 19. B 19. A 20. D 20. A 20. B 20. D 20. E 21. D 21. E 21. C 21. D 21. C 22. E 22. E 22. B 22. B 22. C 23. E 23. D 23. E 23. C 23. B 24. D 24. D 24. A 24. A 24. D 25. D 25. C 25. A 25. B 25. D 26. D 26. E 26. D 26. C 26. A 27. C 27. D 27. C 27. E 27. E 28. A 28. E 28. D 28. B 28. B 29. A 29. E 29. E 29. E 29. D 30. A 30. A 30. B 30. A 30. E

About admin

Check Also

VGM Burs Sonuçları

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs desteği veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi için …

15 comments

 1. emeğiniz için teşekkürler

 2. teşekkürler çok faydalı oldu

 3. not aldım sağol

 4. cevapla rnerede

 5. teşekkürler

 6. christierk69

  teşekkürler çok faydalı oldu

 7. cevapları bulamadım

 8. AgustinNuazy

  yazıları okudum emeği geçenlere teşekürler

 9. FrogsLehren

 10. teşekkürler

 11. son sınavların varmı

 12. İnzivalı Adam

  yanlışlık olmasın da gerisi olur

 13. teşekkürler

 14. sorular için sağol

 15. tEŞEKKÜRLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super