45 Bilişim Uzman Yardımcısı Alınacak

45 Bilişim Uzman Yardımcısı Alınacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş İmtihanı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

 • Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından 5 Kişi
 • Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından 20 Kişi
 • Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik – elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından 20 Kişi

İmtihana Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş İmtihanına katılabilmek için;

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
 2. b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 1. c) Yazılı İmtihanının yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme İmtihanında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada;

 • Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
 • Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
 • Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400 aday arasına girmiş olmak,
 1. d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

İmtihanından (YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir İmtihandan eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş İmtihanına girmeye hak kazanır.

İmtihana Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş İmtihanına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;

 1. a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
 2. b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 3. c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 4. d) YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 31 Ağustos – 6

Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No. 16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

İmtihan ve Değerlendirme

Yazılı İmtihanına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı İmtihana alınacaktır. Yazılı İmtihan, 08/10/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da (Ankara Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır.

Yazılı İmtihana katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü İmtihana girmeye hak kazanacaktır.

Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü İmtihana davet edilecektir. Sözlü İmtihana katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü İmtihana girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü İmtihan tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

 1. a) Adayın özgeçmişi,
 2. b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 3. c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü İmtihana girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü İmtihanlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Yazılı ve sözlü İmtihanlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş İmtihanı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş İmtihanında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

İmtihan sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü İmtihanın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

İmtihan Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı İmtihan konuları;

 • Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

 • Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni

Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

 • Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından, oluşacaktır.

Diğer Hususlar

İmtihana katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler İmtihana alınmazlar. Bunlardan İmtihana girmiş olanların İmtihanları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihanları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. Adayların İmtihan esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar İmtihana alınmazlar. Adayların yazılı İmtihanda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.

İmtihan sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (w.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların İmtihana ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

(e-YDS 2018/10) BAŞVURU
04 EKİM 2018

Üye OlŞifremi Unuttum