23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı Alınacak

23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı Alınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kendi bünyesinde Genel İdare Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için memurluk derecesinde bulunanların 8. Ve 9. Kadrolarındaki boşluklara alımlalar yapılacak. Sınav ve sözlü için yapılacak müracaatlar sonucunda 23 kişin işe alımı yapılacak.

SINAV TARİHİ VE YERİ:

 • Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
 • Giriş Sınavının yazılı bölümü 26-27 Kasım 2016 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
 • Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Kasım 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
 • Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.
 • Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. 23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı alımı için belirlenen şartlar ise aşağıda belirtildiği gibi olacak.

Aranan Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 3. 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP51 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 460 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
 4. 01.01.2016 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak. 23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı sınav başvuru tarihleri ise ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde ayarlanmıştır.

SINAV TARİHLERİ BAŞVURUSU

Başvurular 21 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 23 Gümrük ve Teftiş Müfettiş Yardımcısı alımlarındaki sınav konuları ise 4 kategoride incelenecek ve hazırlanacak.

SINAV KONULARI:

 • Maliye Ve Ekonomi Grubu: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,
 • Kamu Hukuku Grubu: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,
 • Özel Hukuk Grubu: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç)
 • Muhasebe Grubu: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.